BRIDAL MAKEUP & HAIR

Make-up & hair by Sarah Batt
Make-up & hair by Sarah Batt
Make-up & hair by Sarah Batt
Bride & Mother of the bride Make-up & hair
Make-up & hair by Sarah Batt
Make-up & Hair by Sarah Batt
Mother of the Bride Make-up by Sarah batt 2009
Pastel Shades Bridal
Bridesmaids make-up by Sarah Batt
Behind the scenes
Bridal Hair by Sarah Batt
Bridal Hair
Making up a bridesmaid
Make-up by Sarah Batt
Bridal make-up by Sarah Batt